ពីរ៉ាមីតដែលមានជ្រុង​n គឺជាសូលីតដែលបង្កើតដោយការភ្ជាប់ បាតដែលជាពហុកោណមានជ្រុងn និងចំនុចមួយហៅថាកំពូល។ ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា វាជាសូលីតដែលមានរាងជាកោន​ និងបាតជាពហុកោណ។

រូបភាពពីរ៉ាមីត

បើសិនជាមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយនោះទេ បាតរបស់ពីរ៉ាមីតត្រូវគេកំនត់ថាមានរាងជាការ៉េ។ ចំពោះ ពីរ៉ាមីតដែលមានមុខនីមួយៗជាត្រីកោណ មុខទាំងនោះអាចដើរតួជាបាតនៃពីរ៉ាមីត ដែលចំនុចឈមនឹងបាតនោះជាកំពូលនៃពីរ៉ាមីត។ តេត្រាអែតគឺជាពីរ៉ាមីតនិយ័តដែលមានមុខជាត្រីកោណសម័ង្ស

មាឌកែប្រែ

មាឌរបស់ពីរ៉ាមីតគឺ   ដែលBជាផ្ទៃបាត ហើយ h​ ជាកំពស់ពីបាតទៅកំពូល។ ផ្ទៃរបស់មុខកាត់ត្រង់កំពស់ y គឺ  

មាឌរបស់ពីរ៉ាមីតសំដែងដោយ  

 
ពីរ៉ាមីតដែលមានមុខជាត្រីកោណផ្គុំពីស្វ៊ែរចំនួន៣៥

ផ្ទៃរបស់មុខខាងកែប្រែ

ផ្ទៃខាង(ផ្ទៃរបស់មុខខាង)របស់ពីរ៉ាមីតនិយ័តគឺ  ​ ដែល ជាផ្ទៃបាត   ជាបរិមាត្រនៃបាត និង​ s ជាប្រវែងអង្កត់ពីកំពូលទៅចំនុចកណ្តានៃបាត។

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: