ភាសានេប៉ាល់

ភាសានេប៉ាល់
नेपाली (នេប៉ាលី)
ដើមកំណើតនៅ ប្រទេសនេប៉ាល់ ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសភូតាន
Region អាស៊ីខាងត្បូង
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត 35លាននាក់  (date missing)
អំបូរភាសា
ប្រព័ន្ធសរសេរ អក្សរទេវណាគ្រី
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង ប្រទេសនេប៉ាល់ ហើយ រដ្ឋសិកខិម(ប្រទេសឥណ្ឌា)
Regulated by ស្ថាប័នភាសានេប៉ាល់
កូដភាសា
ISO 639-1 ne
ISO 639-2 nep
ISO 639-3 nep