ភាសានេប៉ាល់

ភាសានេប៉ាល់
नेपाली (នេប៉ាលី)
ដើមកំណើតនៅប្រទេសនេប៉ាល់ ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសភូតាន
តំបន់អាស៊ីខាងត្បូង
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
35លាននាក់
អក្សរទេវណាគ្រី
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
ប្រទេសនេប៉ាល់ ហើយ រដ្ឋសិកខិម(ប្រទេសឥណ្ឌា)
គ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នភាសានេប៉ាល់
កូដភាសា
ISO 639-1ne
ISO 639-2nep
ISO 639-3nep