ភ្នំដី(ខេត្តសុរិន្ទ)

ភ្នំដី ជាភ្នំដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសុរិន្ទ ជាមួយភ្នំដែក