មីសត័រប៊ីន

ភាពយន្តកំប្លែងទូរទស្សន៍អង់គ្លេស

មីសត័រប៊ីន (អង់គ្លេសMr. Bean) គឺជាភាពយន្តកំប្លែងរបស់អង់គ្លេសមួយ ដែលបង្កើតឡើងដោយ រ៉ូវ៉ាន អាត់ខ៊ីនសុន និងរិឆាត គ័រត៊ិស មានតួឯកជា អាត់ខ៊ីនសុន។ វាត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយពីថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៥។