ម៉ារហ្គ្រេថឺរទី ២ នៃប្រទេសដាណឺម៉ាក

ម៉ារហ្គ្រេថឺរទី ២ នៃប្រទេសដាណឺម៉ាក[១] (អង់គ្លេស: Margrethe II of Denmark; ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៤០) ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ នៅដាណឺម៉ាកចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧២ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្[២]

មាកេ៉ថែ ២ នៃប្រទេសដាណឺម៉ាក

យោង​ទៅ​តាមកែប្រែ