ម៉ូលេគុលជីវភាព

ម៉ូលេគុលជីវភាព (បារាំងbiomolécule, អង់គ្លេសbiomolecule) មានន័យថា ម៉ូលេគុលណាមួយដែលបានសំយោគដោយសារពាង្គកាយ រួមទាំងម៉ាក្រូម៉ូលេគុលដែលមានទំហំធំ ដូចជា ប្រូតេអ៊ីន ប៉ូលីសាការីត លីពីត និងអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច និងម៉ូលេគុលដែលមានទំហំតូច ដូចជា មេតាបូលីត