ម៉ោងនៅឥណ្ឌូនេស៊ី

នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី គេចែកល្វែងម៉ោងជា៣ ដោយសារវាគ្របដណ្ដប់លើរយៈបណ្ដោយ​វែងពេក៖

តំនភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ