ម៉ៅ សេទុង (ចិន ៖ [毛泽东] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ២៦ ខែធ្នូ ១៨៩៣ - ៩ ១៩៧៦) ជាអ្នកបដិវត្តចិន និង ដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរបប សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពីឆ្នាំ១៩៤៩ ដល់គាត់ស្លាប់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ ។

ម៉ៅ សេទុង