យ៉ុកតូ (និមិត្តសញ្ញា៖ y) ជាបុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ សំដៅលើ 10-24

បុព្វបទនេះត្រូវបានដាក់អោយប្រើនៅឆ្នាំ១៩៩១។ យ៉ុតតាក្លាយពីភាសាក្រិចថា ὀκτώ (អុកតូ) ដែលមានន័យថា ប្រាំបី ព្រោះវាស្មើនឹង 1/10008

គេឃើញមានប្រើបុព្វបទនេះនៅក្នុងការវាស់ម៉ាស់របស់ភាគល្អិត​អនុអាតូមិច ដូចជា៖