បុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ គេមានកំនត់ប្រើបុព្វបទមួយចំនួនសំរាប់សំគាល់ពហុគុណរបស់​ខ្នាតនានា។

បុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ
1000m 10n ឈ្មោះជាភាសាបារាំង និមិត្តសញ្ញា តាំងពីឆ្នាំ ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
10008 1024 yotta Y ១៩៩១ យ៉ុតតា
10007 1021 zetta Z ១៩៩១ ហ្សិតតា
10006 1018 exa E ១៩៧៥ អិចសា
10005 1015 péta P ១៩៧៥ ប៉េតា
10004 1012 téra T ១៩៦០ តេរ៉ា
10003 109 giga G ១៩៦០ ហ្គីហ្គា
10002 106 méga M ១៩៦០ មេហ្គា
10001 103 kilo k ១៧៩៥ គីឡូ
10002/3 102 hecto h ១៧៩៥ ហិកតូ
10001/3 101 déca da ១៧៩៥ ដេកា
10000 100 - - - (ខ្នាត)
1000-1/3 10-1 déci d ១៧៩៥ ដេស៊ី
1000-2/3 10-2 centi c ១៧៩៥ សង់ទី
1000-1 10-3 milli m ១៧៩៥ មីល្លី
1000-2 10-6 micro µ ១៩៦០ មីក្រូ
1000-3 10-9 nano n ១៩៦០ ណាណូ
1000-4 10-12 pico p ១៩៦០ ពីកូ
1000-5 10-15 femto f ១៩៦៤ ហ្វង់តូ
1000-6 10-18 atto a ១៩៦៤ អាត់តូ
1000-7 10-21 zepto z ១៩៩១ ហ្សិបតូ
1000-8 10-24 yocto y ១៩៩១ យ៉ុកតូ
ចំនាំ
  • គីឡូក្រាមជាខ្នាតអន្តរជាតិតែមួយគត់ដែល​មានប្រើបុព្វបទ។ ហេតុនេះគេមិនអាចបន្ថែមបុព្វបទខាងលើ​ដោយផ្ទាល់ទៅលើវាបានទេ (ឧ៖ µkg មីក្រូគីឡូក្រាម)។ សូមប្រើបុព្វបទទាំងនេះជាមួយខ្នាត ក្រាម វិញ។
  • ខ្នាតសីតុណ្ហភាពដូចជា °C, °K, °F ក៏ដូចជាខ្នាតមុំ គេមិនប្រើបុព្វបទខាងលើនេះទេ។
បុព្វបទបុរាណ
10n ឈ្មោះជាភាសាបារាំង និមិត្តសញ្ញា ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
104 myria ma មីរីយ៉ា
10-4 myrio mo មីរីយ៉ូ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ