រដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងឡេវ៉ាន

រដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងឡេវ៉ាន (អង់គ្លេសIslamic State of Iraq and the Levant, អក្សរកាត់៖ ISIL) ឬហៅថា រដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរី (អង់គ្លេសIslamic State of Iraq and Syria; អក្សរកាត់៖ ISIS), រដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងអាស-សាម (អង់គ្លេសIslamic State of Iraq and ash-Sham) ឬរដ្ឋអ៊ីស្លាម (អង់គ្លេសIslamic State; អក្សរកាត់៖ IS) គឺជាក្រុមអ្នកចម្បាំងខ្លាំងក្លាវ៉ាហាប៊ីនិយម/ជីហាដសាឡាហ្វីដែលបង្កើតខ្លួនវាឡើងជារដ្ឋកាលីហ្វនិងរដ្ឋអ៊ីស្លាម ។ ក្រុមនេះមានជនជាតិអារ៉ាប់ស៊ុននីមកពីអ៊ីរ៉ាក់ និងស៊ីរីជាអ្នកដឹកនាំនិងជាភាគច្រើនបំផុត ។ នៅខែមីនា ២០១៥ ក្រុមនេះបានគ្រប់គ្រងដែនដីដែលមានប្រជាជន ១០ លាននាក់ និងគ្រប់គ្រងលើដែនដីតូចនៅលីប៊ី នីហ្សេរីយ៉ា និងអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈក្រុមអ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងស្រុក ។ ក្រុមនេះក៏ផងដែរប្រតិបត្តិការ ឬមានសាខានៅផ្នែកផ្សេងៗនៃពិភពលោក រួមទាំងអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងអាស៊ីខាងត្បូង

ឈ្មោះកែប្រែ

គោលបំណង និងយុទ្ធសាស្ត្រកែប្រែ

ការបង្កើតកែប្រែ

ប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ការគ្រប់គ្រងដែនដីកែប្រែ

ប្រតិកម្មអន្តរជាតិកែប្រែ

អ្នកគាំទ្រកែប្រែ

ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកែប្រែ