រាយព្រះនាមព្រះរាជឱរស និងព្រះរាជធីតា នៃព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស

ព្រះអង្គមានព្រះរាជឱរសចំនួន ១៣ ព្រះអង្គ និង ព្រះរាជធីតា ១៤ ព្រះអង្គ សរុប ២៧ ព្រះអង្គមានដូចជា៖

ព្រះនាម ព្រះមាតា ប្រសូត្រ សុគត
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពិនណូរ៉េត
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
១៨៩៥ ១៥ ឧសភា ១៩១៦
 • សម្តេចព្រះរៀម ស៊ីសុវត្ថិ ថាវ៉េតរង្សីនារីវង្ស
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
៣០ មីនា ១៨៩៩ ១៩៧៥
 • សម្តេចព្រះរាជធីតា ស៊ីសុវត្ថិ សារីលេតលក្ខណ៍
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
១៩០០ មុន ១៩២៩
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ សុដារង្សី
អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ សុីសុវត្ថិ សុីសុដា
១៣ វិចិ្ឆកា ១៩០២ ១៩៧៥
 • សម្តេច​ព្រះមហាក្សត្រីយានី ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស កុសុមៈនារីរ័ត្ន សិរី​វឌ្ឍនា
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
០៩ មេសា ១៩០៤ ២៨ មេសា ១៩៧៥
 • សម្តេចព្រះរាជធីតា ស៊ីសុវត្ថិ នារីរក្ស
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
១៩០៥ មុន ១៩២៩
 • សម្តេច​ក្រុម​ព្រះ រាជាមាតុលា វង្សាពិមុខ ជាបរមរាជនុសារក្ស ស៊ីសុវត្ថិ មុនីរ៉េត
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
២៥ វិច្ឆិកា ១៩០៩ ១៩៧៥
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិម៉ាន់ នរលក្ខណ៍ទេវី
២៥ សីហា ១៩១២ ៣១ សីហា ១៩៥៦
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីជាតិ
អ្នកម្នាង គឹម ហូ
០៨ តុលា ១៩២២ ១៩៧៥
១០ ឃុនព្រះម្នាង សុវត្ថិឆោមនរលក្ខ័ មាឃ
២១ មីនា ១៩២៦ ១៩៧៥
១១
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សតារារ៉ាក់
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័បវរ សៅ ខន
៣១ កក្កដា ១៩២៨ ១៩៧៥
១២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ វង្សមុនី
ឃុនព្រះម្នាង អនង្គលក្ខិណា បាន យេ៉ន
២២​ កុម្ភៈ ១៩២៩ ១៩៧៥
១៣
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីកេសន
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័ យិន តាត
០៦ មេសា ១៩២៩ ១៧ កុម្ភៈ ១៩៤៦
១៤
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សសានមុនី
ឃុនព្រះម្នាង កេសរ មាលី ណាត
២៦ មករា ១៩២៩ ០៥ ធ្នូ ១៩៧៤
១៥
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ រិន្រ្ទមុនី
ឃុនព្រះម្នាង នារី កេសរ យឹង ត្រយ៉ង់
០៨​ មករា ១៩៣០ ៣០ មីនា ១៩៨៤
១៦
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ សាម៉ានរក្ស
អ្នកម្នាង បវរ មាលី ពាង
០៩ មីនា ១៩៣០ ១៩៧៥
១៧
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ​ សាមានវរពង្ស
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័ យិន តាត
១៣ មេសា ១៩៣១ ១៩៧៥
១៨
 • សម្តេចក្រុមហ្លួង ស៊ីសុវត្ថិ មុនីលក្ខិណា
ឃុនព្រះម្នាង កេសរ មាលី ណាត
១១ មិថុនា ១៩៣១ ០៥ វិចិ្ឆកា ១៩៧០
១៩
 • សម្តេចក្រុមហ្លួង ស៊ីសុវត្ថិ រដ្ឋមុនី
ឃុនព្រះម្នាង នារិន្រ្ទ កេតសារី អុល
០២ មករា ១៩៣១ ១៩៧៥
២០
 • សម្តេចព្រះរាជធីតា ស៊ីសុវត្ថិ សុភាពនារីរក្ស
អ្នកម្នាង នារី បុប្ផា ភាព
០៣ តុលា ១៩៣១ ២០១៤
២១
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ ភួងមុនី
អ្នកម្នាង កានីន
១៦ មេសា ១៩៣២ ១៩៧៥
២២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ លម្អកេសរ
អ្នកម្នាង ឆវី កេសរ សាមូ
០៣ តុលា ១៩៣២ ២០០៦
២៣ ឃុនព្រះម្នាង នារី កេសរ យឹង ត្រយ៉ង់
២៩ តុលា ១៩៣២ ១៩៧៥
២៤
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ វង្សជីវន្ត័
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័ យិន តាត
១៥ មិថុនា ១៩៣៣ ១៩៧០
២៥
 • លោក ស៊ីសុវត្ថិ ឌួងជីវិន ( លាចេញពីរាជវង្ស )
ម៉ម ឌួងមុនីរក្ស អុស
២១ មីនា ១៩៣៣ ១៧ មេសា ១៩៧៥
២៦
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ នារីបូង៉ា
អ្នកម្នាង នារី សុីសាម៉ន
១០ កញ្ញា ១៩៣៥ បច្ចុប្បន្ន
២៧ ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័ យិន តាត
០១ កុម្ភៈ ១៩៣៦ ២៨ ធ្នូ ២០១៦