រ៉ូពីនេប៉ាល់

រ៉ូពីនេប៉ាល់ (អង់គ្លេសNepali Rupee) (ISO ៤២១៧NPR) គឺជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់