វិគីទេសចរណ៍

Wikivoyage is a free web-based travel guide for travel destinations and travel topics written by volunteer authors. The name is a portmanteau of the words "Wiki" (an Internet-based software system that allows change and extension of the text by any user) and "voyage", meaning travel, journey, or trip.

Wikivoyage
The current Wikivoyage logo
Screenshot of the English Wikivoyage's new portal
Screenshot of the English Wikivoyage's portal
អាសយដ្ឋានwikivoyage.org
ពាណិជ្ជកម្ម?No
ប្រភេទ​គេហទំព័រWiki
ការ​ចុះ​ឈ្មោះOptional
ភាសា​ដែល​មាន16 active editions (English, Chinese, Dutch, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)
អាជ្ញាបណ្ណ​មាតិកាCC-BY-SA 3.0
ម្ចាស់Wikimedia Foundation (non-profit)
បាន​បង្កើត​ដោយWikivoyage e.V. association
បាន​ដាក់​ចេញJanuary 15, 2013
ចំណាត់​ថ្នាក់ Alexanegative increase 22,183 (December 2013)[១]


See alsoកែប្រែ

Referencesកែប្រែ

  1. "Wikivoyage.org Site Info" Alexa Internet ដកស្រង់នៅថ្ងៃ December 1, 2013

External linksកែប្រែ