វិគីភីឌា:គម្រោងវិគីជាបងប្អូន

Wikimedia sister projects are all the publicly available wikis operated by the Wikimedia Foundation, including Wikipedia. This guideline covers Wikipedia's relations to the sister projects, including linking and copying content between Wikipedia article and a sister project.

គម្រោងជាបងប្អូន កែប្រែ

វិគីភីឌាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិវិគីមេឌា ជាអង្គការមិនរក​ប្រាក់កម្រៃ ដែលអង្គការនេះមានគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើន ដូចខាងក្រោម៖

 
វិគីមេឌា Commons
វិគីមេឌា Commons
កន្លែងផ្ទុករូបភាព ជីវចលនិងវីដេអូសេរី
 
វិគីព័ត៌មាន
វិគីព័ត៌មាន
ព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃ
 
​វិគីនានុក្រម
វចនានុក្រម​ និងកម្រង​វេវចនសព្ទសេរី-ឥតគិតថ្លៃ
 
វិគីពាក្យពេចន៍
ប្រជុំ​ពាក្យពេចន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
 
វិគីសៀវភៅ
សៀវភៅឯកសារ​ឥតគិតថ្លៃ
 
វិគីបណ្ណាល័យ
បណ្ណាល័យឯកសារឥតគិតថ្លៃ
 
វិគីជីវសាស្ត្រ
ថតឯកសារពីជីវសាស្ត្រ
 
វិគីសាកលវិទ្យាល័យ
សកម្មភាពនិងឯកសារអប់រំឥតគិតថ្លៃ
 
មេតាវិគី
សម្របសម្រួលក្នុង​គម្រោងវិគីមេឌា
  មេឌាវិគី
អភិវឌ្បកម្មវិធីកំុព្យូទ័រសេរី
  វិគីទិន្នន័យ
ប្រភពមូលដ្ឋានទិន្នន័យសេរី
  វិគីទេសចរណ៍
មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍សេរី


When to Wikipedia encourages [[Help:Contents from Wikipedia articles to pages on sister projects when such are likely to be useful to our readers, and interlingual crosslinking to articles on foreign-language editions of Wikipedia whenever such l are possible.

By far, the most common use of l to the non-Wikipedia sister projects is the use of [[WP:IMAGES| that are stored on the Wikimedia Commons site (see Wikipedia:Wikimedia Commons).

Links to sister projects are made in several ways:

Where to place links កែប្រែ

Sister project links should generally appear in the "External links" section, not under See also. Two exceptions are Wiktionary and Wikisource links that may even be linked inline, like the last word "inline", i.e. as the text of a document that might not be familiar to all readers.

 
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:
 
An example of a box-type template resulting in an odd layout problem.

More precisely, box-type templates such as {{Commons}} shown at right have to be put at the beginning of the last section of the article (which is not necessarily the "External links" section) so that boxes will appear next to, rather than below, the list items. Do not make a section whose sole content is box-type templates. Many box links can be unified to one by using {{Sister project links}}.

Sometimes box-type templates are not good. It's because either they result in a long sequence of right-aligned boxes hanging off the bottom of the article (including the opposite case where the section is layouted in columns), or there isn't any external links except sister project ones. In such cases, consider using "inline" templates, such as {{Commons-inline}} in the "External link" section, so that links to sister projects appear as list items, like this:

As with standard links to other Wikipedia articles, same sister project links are normally made only once within an article.

Soft redirects from Wikipedia to a sister project កែប្រែ

Sometimes an entry is more appropriate on Wiktionary than Wikipedia and can never be expanded beyond simple dictionary definition. Normally, such articles are copied to Wiktionary using transwiki process, and deleted from Wikipedia afterwards.

However, if the word or phrase is commonly wikified, it is quite likely that the deleted entry will be quickly re-created again by well-meaning users. The re-created article is likely to be another simple dictionary definition, just as inappropriate for Wikipedia as the original.

To avoid this, do not delete after transwiki'ing. One solution, as suggested by Wikipedia deletion policy, is to instead normally redirect the word to a relevant article within Wikipedia. For instance, Organize could redirect it to a well-developed Organization article via #REDIRECT [[Organization]].

If this is not possible, turn a Wikipedia page into a soft redirect to a sister project. This is done by replacing the page with either the {{softredirect}} template, or one of specialized templates (template {{wi}} is recommended in case of Wiktionary). These templates inform reader to look for information on the sister project, in case of this example provide link to wikt:Organize article. This has multiple benefits:

  1. it brings the sister projects closer together,
  2. it prevents future clean up issues.
Page Module:Message box/fmbox.css has no content.

This applies to other sister projects as well, not only to Wiktionary. Please keep in mind that only commonly wikified words should become soft redirects. We don't need a soft redirect for every possible word or phrase to be included in Wikipedia.

Linking between projects កែប្រែ

Project Long form Shortcut
វិគីភីឌា [[wikipedia:]] [[w:]]
វិគីនានុក្រម [[wiktionary:]] [[wikt:]]
វិគីព័ត៌មាន [[wikinews:]] [[n:]]
វិគីសៀវភៅ [[wikibooks:]] [[b:]
Wikiquote [[wikiquote:]] [[q:]]
Wikisource [[wikisource:]] [[s:]]
Wikispecies [[wikispecies:]] [[species:]]
Wikiversity [[wikiversity:]] [[v:]]
វិគីទេសចរណ៍ [[wikivoyage:]] [[voy:]]
មូលនិធិវិគីមេឌា [[wikimedia:]]
[[foundation:]]
[[wmf:]]
Wikimedia Commons [[commons:]]
វិគីទិន្នន័យ [[wikidata:]] [[d:]]
[[វិគីភីឌា:មេតា|មេតា-វិគី] [[meta:]] [[m:]]
Wikimedia Incubator [[incubator:]]
មេឌាវិគី [[mw:]]
Bugzilla [[mediazilla:]] [[bugzilla:]]

Unified login or Merged Account កែប្រែ

Unified login is a mechanism which allows users to use a single login across the majority of the Wikimedia Foundation's sister projects. This allows users to maintain a consistent identity throughout Wikimedia, following a single sign-up. Other advantages of this mechanism include the removal of the threat that impersonation poses and the ability to visit many projects without having to go through the labors of logging in everywhere. Users can create a unified login by visiting Special:MergeAccount on a project where they already have an account, and following the prompts.

មើលផងដែរ កែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Style wide