លំហឈ្មោះ វិគីភីឌា
Basic namespaces Talk namespaces
0 ចំបង ការពិភាក្សា 1
2 អ្នកប្រើប្រាស់ ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ 3
4 វិគីភីឌា Wikipedia talk 5
6 ឯកសារ File talk 7
8 MediaWiki MediaWiki talk 9
10 ទំព័រគំរូ Template talk 11
12 ជំនួយ Help talk 13
14 ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Category talk 15
100 Portal Portal talk 101
108 សៀវភៅ Book talk 109
Virtual namespaces
-1 ពិសេស
-2 Media

The Help namespace is a namespace consisting of Wikipedia pages whose titles begin with the prefix Help:, such as Help:Link.

These pages contain information intended to help use Wikipedia or its software. Some of these pages are intended for readers of the encyclopedia; others are intended for editors, whether beginning or advanced. Some of the pages in the Help namespace are copied from Meta-Wiki.

There is a large amount of overlap between the Help namespace and the Project namespace (pages with the Wikipedia: prefix). For this reason redirects and hatnotes are often set up between these two namespaces.