វិថីក្រមួនស

Cambodia road sign G3-03.svg

វិថីក្រមួនសរ គឺជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ទៅដល់ មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងនឹង ពេទ្យព្រះអង្គឌួង ផ្នែកខាងជើង។