វិថីប៉ាស្ទ័រ

វិថីប៉ាស័្ទរ ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី វិថីក្រមួនស ខាងក្រោយ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ទៅដល មហាវិថីព្រះសីហនុ ខាងក្រោយ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ