វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (អង់គ្លេសcomputer science) ជាការសិក្សាអំពី ការគណនា និងការដំណើរការព័ត៌មាន ទាំងនៅក្នុងផ្នែកទន់ និងផ្នែករឹង។ នៅក្នុងការអនុវត្ត វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បានរួមបញ្ចូលរឿងអំពីកុំព្យូទ័រជាច្រើន ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការគិតដែលជាទ្រឹស្តី ដូចជាការវិភាគក្បួនដោះស្រាយ ទៅកម្រិតទ្រព្យសម្បត្ដិ ដូចជា ភាសាសរសេរកម្មវិធី ផ្នែកទន់ និង ផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ។

ផ្នែកផ្សេងៗរបស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកែប្រែ

ប្រវត្តិកែប្រែ

អត្ថបទដែលទាក់ទងកែប្រែ