សង្កាត់ស្រយ៉ូវ

សង្កាត់ស្រយ៉ូវ (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ មាន ១៣ភូមិ÷

សង្កាត់ស្រយ៉ូវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៣១០០១ ភូមិរលួស Roluos
០៦០៣១០០២ ភូមិប្រម៉ាត់ដី Pramat Dei
០៦០៣១០០៣ ភូមិកំពង់សំរោង Kampong Samraong
០៦០៣១០០៤ ភូមិពោធិសែនស្នាយ កែឈ្មោះពោធិ៍សែនស្នាយទៅ ពោធិសែនស្នាយ Pou Saen Snay
០៦០៣១០០៥ ភូមិពោធិតាអ៊ុន កែឈ្មោះពោធិ៍តាអ៊ុនទៅ ពោធិតាអ៊ុន Pou Ta Un
០៦០៣១០០៦ ភូមិត្រពាំងវែង Trapeang Veaeng
០៦០៣១០០៧ ភូមិស្រយ៉ូវជើង Srayov Cheung
០៦០៣១០០៨ ភូមិស្រយ៉ូវត្បូង Srayov Tboung
០៦០៣១០០៩ ភូមិពុកយុក Puk Yuk
០៦០៣១០១០ ភូមិម្នាវ Mneav
០៦០៣១០១១ ភូមិចំបក់ Chambak
០៦០៣១០១២ ភូមិកំរ៉ែង កែឈ្មោះកំរែងទៅ កំរ៉ែង Kamraeng
០៦០៣១០១៣ ភូមិរកា Roka
 East 	ឃុំត្បូងក្រពើ ស្រុកស្ទឹងសែន និងឃុំកកោះ ស្រុកស្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
 West 	សង្កាត់អូរកន្ទរ ក្រុងស្ទឹងសែន និងឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 South 	ស្រុសន្ទុក និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 North 	សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន និងឃុំព្រៃគុយ ស្រុកស្ទឹងសែន