សមុទ្រអង់ដាម៉ង់

សមុទ្រ

សមុទ្រអង់ដាម៉ង (ជាភាសាអង់គ្លេស៖Andaman Sea) គឺជាសមុទ្រមួយនៅអាគ្នេយ៍ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់ នៅខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា នៅខាងលិចប្រទេសថៃ និងខាងកើតកំរងកោះអង់ដាម៉ង់។ វាជាផ្នែកមួយរបស់មហាសមុទ្រឥណ្ឌា។ វាមានបណ្ដោយប្រហែល ១២០០គ.ម (ពីជើងទៅត្បូង) និងទទឹង ៦៥០គ.ម (ពីកើតទៅលិច) គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទឹក ៧៩៧ ៧០០គ.ម។ វាមានជំរៅជាមធ្យម ៨៧០ម និងមានជំរៅអតិបរមា ៣៧៧៧ម។ ផ្នែកអាគ្នេយ៍របស់សមុទ្រអង់ដាម៉ង់លយចូលទៅចន្លោះរវាង​ឧបទ្វីបម៉ាឡេ និង កោះស៊ូម៉ាត្រា បង្កើតបានជាច្រកម៉ាឡាកា

សមុទ្រអង់ដាម៉ង់
ផែនទីសមុទ្រអង់ដាម៉ង់
ផ្ទៃទឹក ៧៩៧ ៧០០គ.ម
ជំរៅ ៣ ៧៧៧ម (អតិបរមា)
៨៧០ម (មធ្យម)
ប្រភេទ សមុទ្រស្ទើរបិទ
ទីតាំង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា
ប្រទេសជាប់ជុំវិញ  មីយ៉ាន់ម៉ា
 ឥណ្ឌា
 ឥណ្ឌូនេស៊ី
 ម៉ាឡេស៊ី
 ថៃ