សាលីណា កូមាស់

Selena Gomez 2009.jpg

សាលីណា "មារៀ"​​ កូមាស់​ (Selena Marie Gomez) ជាអ្នកចំរៀង អ្នកនិពន្ធទំនុកចំរៀង តារាសំដែងសព្ជាតិអាមេរិក។​ នាងកើតនៅថ្ងៃ ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩២ ក្នុងទីក្រុង ហ្គេន ភីរៀ​ (Grand Prairie) រដ្ឋ​ (Texas)។​ ភាពល្បីល្បាញរបស់នាងបានកើនឡើងដោយនាងសំដែងជាតួ អាឡិច រូសូ (Alex Russo)។

ទំនាក់ទំនងកែប្រែ