ព្រះសាហរាជ រជ្ជកាល (កុម៉ែរាជ) ជាចៅហ្វាយស្រុកបុរីរម្យ ទ្រង់ត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះថោង និង ធារាវត្តី។

សាហរាជ
ព្រះ
រជ្ជកាលរជ្ជកាលព្រះថោង
វង្សកុម៉ែរាជ
សន្តតិវង្សអាទិច្ចវង្ស
បិតាកុម៉ែរាជ
មាតាធារាវត្តី
ប្រសូតនគរគោកធ្លក
សុគតនគរគោកធ្លក