ព្រះបាទសោម (រជ្ជកាល ម.គ.ស.-គ.ស.១) ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រី មានព្រះនាមថា ព្រះនាងសោមា ដែលប្រកបដោយព្រះយស ទ្រង់ជាមហេសីរបស់ព្រះបាទកៅណ្ឌិន្យទី១ ប្រៀបប្រដូចទៅនិងព្រះនាង វីរណី ជាអគ្គជាយារបស់ព្រះបាទទក្សៈដូច្នោះដែរ។ [១]

សោម
កុរុង
រជ្ជកាលម.គ.ស.??- គ.ស. ១
រាជ្យមុន?
រាជ្យបន្តកុរុងសោមា
បុត្រសោមា
សន្តតិវង្សសោមវង្ស
ប្រសូតម.គ.ស

ពង្សាវលី

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. សិលាចារឹកវត្តស្រីរតនសាស្តារាម ស្លោកទី១