ស្រុកគោកខ័ណ្ឌ(ខេត្តសុរិន្ទ)

ស្រុកគោកខ័ណ្ឌ ជាស្រុកដែលចំណុះអោយរដ្ឋបាលនៃ ខេត្តសុរិន្ទ។ នៅស្រុកនេះសំបូរអ្នកចម្រៀងខ្មែរសុរិន្ទ ដែលមានប្រជាជនខ្មែរសុរិន្ទរស់នៅច្រើនទៀតផង។ ដូចជា លោក ខុង ខុយ ជាដើម។

រដ្ឋបាលស្រុក

កែប្រែ

ស្រុកគោកខ័ណ្ឌ មានឃុំ គឺ÷