ស្រុកបន្ទាយអំពិល

ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ស្រុកបន្ទាយអំពិល (អង់គ្លេស: Banteay Ampil District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានរដ្ឋបាល ៤ឃុំ និង ៨៦ភូមិ÷

ស្រុកបន្ទាយអំពិល តារាងផ្សេងៗ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ ចំនួនប្រជាជន ចំនួនផ្ទៃដី ឈ្មោះប្រធាន ឈ្មោះអនុប្រធាន
២២០២០១ ឃុំអំពិល Ampil Commune ៣១
២២០២០២ ឃុំបេង Beng Commune ២៣
២២០២០៣ គោកខ្ពស់ Kouk Khpos Commune ១៣
២២០២០៤ ឃុំគោកមន Kouk Mon Commune ១៩
ចំនួនភូមិសរុប ៨៦

ប្រាសាទ

កែប្រែ

តំណភ្ជាប់ក្រៅ

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ