ស្រុកអង្គរធំ

ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

ស្រុកអង្គរធំ ជាស្រុកមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ស្រុកនេះមាន៤ឃុំ[១][២]

ស្រុកអង្គរធំ
កូដឃុំ ឃុំ អក្សរឡាតាំង ភូមិ
១៧០២០១ ឃុំជប់តាត្រាវ Chob Ta Trav ត្រពាំងទូក, ជប់, ប្រាសាទ, ទ័ពស្វាយ, ពងទឹក
១៧០២០២ ឃុំលាងដៃ Leang Dai លាងដៃ, ដូនឪ, ភ្លង់, តាប្រុក, សំរោង, ត្រពាំងស្វាយ, បំពេញរាជ្យ, ស្ពានថ្មី, គោកគ្រើល
១៧០២០៣ ឃុំពាក់ស្នែង Peak Snaeng ពាក់សែ្នងថ្មី, ពាក់សែ្នងចាស់, លៀប, ខី្ទង, សណ្តាន់, ជប់សោម
១៧០២០៤ ឃុំស្វាយចេក Svay Chek គោកកក់, ស្វាយចេក, កណ្តោល, តាត្រាវ, បុស្សតាត្រាវ, ព្រះគោ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ

អត្ថបទផ្សេងទៀតកែប្រែ