ឃុំជប់តាត្រាវ (អង់គ្លេស: Chob Ta Trav Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប មាន ៥ភូមិ

ឃុំជប់តាត្រាវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៧០២០១០១ ភូមិត្រពាំងទូក Trapeang Touk Village
១៧០២០១០២ ភូមិជប់ Chub Village
១៧០២០១០៣ ភូមិប្រាសាទ Prasat Village
១៧០២០១០៤ ភូមិទ័ពស្វាយ Toap Svay Village
១៧០២០១០៥ ភូមិពងទឹក Pong Tuek Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជប់តាត្រាវ

ឃុំជប់តាត្រាវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំពាក់ស្នែង ស្រុកអង្គរធំ ឃុំគោកដូង ស្រុកអង្គរធំ ឃុំស្វាយចេក ស្រុកអង្គរធំ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកវ៉ារិន និងឃុំគោកដូង ស្រុកអង្គរជុំ


ឃុំលាងដៃ ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

ឃុំលាងដៃ មាន ៨ភូមិ÷


ឃុំជប់តាត្រាវ ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

ឃុំជប់តាត្រាវ មាន ៥ភូមិ÷