ស្ដេចហាម ញី (Vietnamese: Hàm Nghi ៣ ខែសីហា ១៨៧២ - ៤ ខែមករា ១៩៤៣) ជា​ក្សត្រទី៨ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ គ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ ១៨៨៤ ដល់១៨៨៥ ហើយត្រូវនិរទេស ទៅប្រទេស អាល់ហ្សេរី។

ហាម ញី