ហ្សិបតូ(និមិត្តសញ្ញា៖ z) ជាបុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ សំដៅលើ 10−21

បុព្វបទនេះត្រូវបានដាក់អោយប្រើនៅឆ្នាំ១៩៩១។ ហ្វង់តូក្លាយពីភាសាក្រិចថា σεπτα ដែលមានន័យថា ប្រាំពីរ

ឧទាហរណ៍៖ បន្ទុកអគ្គីសនីរបស់អេឡិចត្រុងមួយគ្រាប់ស្មើនឹង 160 ហ្សិបតូគូឡុំ (zC)។