អង្គរប៉ូ ខេរ៉ូ សំដៅទៅលើ ឈ្មោះទីតាំងមចំនួននៅ ក្នុងក្រុងកម្ពុជា ចេក។