អាគីតា (អសង្ស័យកម្ម)

ជំនួយ:អសង្ស័យកម្ម

អាគីតា(秋田) គឺជាឈ្មោះជាភាសាជប៉ុន។ វាប្រហែលជាសំដៅលើ

ទីកន្លែងកែប្រែ

ឈ្មោះមនុស្សកែប្រែ

ផ្សេងៗទៀតកែប្រែ