អាគីតា (អសង្ស័យកម្ម)

ជំនួយ:អសង្ស័យកម្ម

អាគីតា(秋田) គឺជាឈ្មោះជាភាសាជប៉ុន។ វាប្រហែលជាសំដៅលើ

ទីកន្លែង កែប្រែ

ឈ្មោះមនុស្ស កែប្រែ

ផ្សេងៗទៀត កែប្រែ