ភាសាជប៉ុន (ជប៉ុន日本語 / にほんご, នីហុងហ្កុ ) គឺជាភាសាមួយដែល មានមនុស្សប្រហែល ១៣០ លាននាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ភាសាជប៉ុន ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយ ការរួមផ្សំ អក្សរបីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា គឺ អក្សរចិន (ហៅថា ខាន់ជិ; ជប៉ុន漢字) និងពីរប្រភេទទៀតកើតឡើងដោយការ កែសំរួលពីអក្សរចិនគឺ ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា និង កាតាហ្កាណា ។

តួអក្សរកែប្រែ

ហ៊ីរ៉ាហ្កាណាកែប្រែ

អា កា / ខា សា តា / ថា ណា ហា ម៉ា យ៉ា រ៉ា/លិ វ៉ា ន/ង/ម/ំ
អ៊ិ គិ / ឃិ ស្ស៊ិ ជិ / ឈិ និ ហ៊ិ មិ រិ/លិ (អ៊ិ)
អ៊ុ គុ / ឃុ ស៊ុ / ស៊ឹ ត្សឹ នុ ហ្វុ / ហ៊ុ មុ យុ រុ/លុ
អិ/អ៊េ កិ / គេ / ខេ សិ / ស៊េ តិ / ថិ

ទេ / ធេ

ណិ / នេ ហិ / ហ៊េ ម៉ិ / មេ រិ/ឡិ

រេ / លេ

(អិ)
អុ កុ / ខុ សុ តុ / ថុ ណុ ហុ ម៉ុ យ៉ុ រ៉ុ/ឡុ (អុ)


ហ្គា / ង៉ា ហ្សា ដា បា ផា / ប៉ា
ហ្គី / ងិ ជិ ជិ ប៊ិ ភិ / ពិ
ហ្គ៊ុ / ងុ ហ្ស៊ឹ ត្ស៊ឹ ប៊ុ ភុ / ពុ
ហ្គេ / ងេ ហ្សិ / ហ្ស៊េ ដិ / ឌេ បិ / ប៊េ ផិ / ពេ / ភេ
ហ្គោ / ង៉ុ ហ្សុ ដុ បុ ផុ / ប៉ុ
きゃ きゅ きょ
ក្យា / ខ្យា គ្យូ / ឃ្យូ ក្យូ / ខ្យូ
ぎゃ ぎゅ ぎょ
ហ្គ្យា / ង្យា ហ្គ្យូ / ង្យូ ហ្គ្យោ / ង្យ៉ូ
しゃ しゅ しょ
ស្យា ស្យ៊ូ ស្យូ
じゃ じゅ じょ
ចា ជុ ចុ
ちゃ ちゅ ちょ
ឆា / ចា ឈុ / ជុ ឆុ / ចុ
ひゃ ひゅ ひょ
ហ្យា ហ្យ៊ូ ហ្យូ
びゃ びゅ びょ
ប្យា ប្យ៊ូ ប្យូ
ぴゃ ぴゅ ぴょ
ផ្យា / ប៉្យា ភ្យូ / ព្យូ ផ្យូ / ប៉្យូ

កាតាហ្កាណាកែប្រែ

អា កា / ខា សា តា / ថា ណា ហា ម៉ា យ៉ា រ៉ា/លិ វ៉ា ន/ង/ម/ំ
អ៊ិ គិ / ឃិ ស្ស៊ិ ជិ / ឈិ និ ហ៊ិ មិ រិ/លិ (អ៊ិ)
អ៊ុ គុ / ឃុ ស៊ុ / ស៊ឹ ត្សឹ នុ ហ្វុ / ហ៊ុ មុ យុ រុ/លុ
អិ/អ៊េ កិ / គេ / ខេ សិ / ស៊េ តិ / ថិ

ទេ / ធេ

ណិ / នេ ហិ / ហ៊េ ម៉ិ / មេ រិ/ឡិ

រេ / លេ

(អិ)
អុ កុ / ខុ សុ តុ / ថុ ណុ ហុ ម៉ុ យ៉ុ រ៉ុ/ឡុ (អុ)
ហ្គា / ង៉ា ហ្សា ដា បា ផា / ប៉ា
ហ្គី / ងិ ជិ ជិ ប៊ិ ភិ / ពិ
ហ្គ៊ុ / ងុ ហ្ស៊ឹ ត្ស៊ឹ ប៊ុ ភុ / ពុ
ហ្គេ / ងេ ហ្សិ / ហ្ស៊េ ដិ / ឌេ បិ / ប៊េ ផិ / ពេ / ភេ
ហ្គោ / ង៉ុ ហ្សុ ដុ បុ ផុ / ប៉ុ
キャ キュ キョ
ក្យា / ខ្យា គ្យូ / ឃ្យូ ក្យូ / ខ្យូ
ギャ ギュ ギョ
ហ្គ្យា / ង្យា ហ្គ្យូ / ង្យូ ហ្គ្យោ / ង្យ៉ូ
シャ シュ ショ
ស្យា ស្យ៊ូ ស្យូ
ジャ ジュ ジョ
ចា ជុ ចុ
チャ チュ チョ
ឆា / ចា ឈុ / ជុ ឆុ / ចុ
ヒャ ヒュ ヒョ
ហ្យា ហ្យ៊ូ ហ្យូ
ビャ ビュ ビョ
ប្យា ប្យ៊ូ ប្យូ
ピャ ピュ ピョ
ផ្យា / ប៉្យា ភ្យូ / ព្យូ ផ្យូ / ប៉្យូ

ប្រើសម្រាប់ភាសាបរទេសកែប្រែ

イェ
យេ
ウィ ウェ ウォ
វិ វេ វ៉ុ
ヴァ ヴィ ヴェ ヴォ
វ៉ា វិ វុ វេ វ៉ុ
シェ
ស្យ៊េ / ស្យិ
ジェ
ជេ / ចិ
チェ
ឈេ / ជេ

ឆិ / ចិ

ティ トゥ
ទិ / ធិ ទុ / ធុ
ディ ドゥ
ឌិ ឌុ
テュ
ទ្យូ
デュ
ឌ្យូ
ツァ ツィ ツェ ツォ
ត្សា ត្ស៊ិ ត្សិ / ត្ស៊េ ត្សុ
ファ フィ フェ フォ
ហ្វា ហ្វ៊ិ ហ្វិ / ហ្វ៊េ ហ្វូ
フュ
ហ្វ្យូ