អាត់តូ(និមិត្តសញ្ញា៖ a) ជាបុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ សំដៅលើ 10−18

បុព្វបទនេះត្រូវបានដាក់អោយប្រើនៅឆ្នាំ១៩៦៤។ ហ្វង់តូក្លាយពីភាសាដាណឺម៉ាកថា atten ដែលមានន័យថា ដប់ប្រាំបី