អ៊ីលដឺហ្រ្វែន

អ៊ីលដឺហ្វ្រង់ គឺជាតំបន់មួយ នៃប្រទេសបារាំង ។ មានប្រជាជន ១១,៥ លាននាក់ រស់នៅតំបន់នេះ ។

ពណ៌ក្រហមគឺជាអ៊ីលដឺហ្វ្រង់