ប្រទេសបារាំង

ប្រទេសបារាំង មានឈ្មោះជាផ្លូវការថា សាធារណៈរដ្ឋបារាំង។ ប្រទេសនេះ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទ្វិបអឺរ៉ុបខាងលិច។