វិគីភីឌា​ ៗ០ៗៗកែប្រែ

អរុណសួស្តី! ខ្ញុំឈ្មោះ Will Conquer ។ ខ្ញុំកំពុងរៀបចំក្រុមដើម្បីអភិវឌ្ឍវិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរដែរ។ តើ​អ្នក​ចាប់​អារ​ម្ម​ណ៏​ទេ? អ្នកអាចរកឃើញខ្ញុំនៅលើហ្វេសប៊ុក​ ហើយនេះគឺជាអ៊ីម៉ែលរបស់ខ្ញុំ: will.conquer@missionsetrangeres.com​