អ្នកស្រែ (អង់គ្លេស: Rice People) is a 1994 Cambodian drama film directed and co-written by Rithy Panh. Adapted from the 1966 novel Ranjau Sepanjang Jalan (No Harvest But a Thorn), by Malaysian author Shahnon Ahmad, which is set in the Malaysian state of Kedah, Rice People is the story of a rural family in post-Khmer Rouge Cambodia, struggling to bring in a single season's rice crop. It was filmed in the Cambodian village of Kamreang, in the Kien Svay and Boeung Thom areas of Kandal Province near Phnom Penh, on the banks of the Mekong River. The cast features both professional and non-professional actors.

អ្នកស្រែ
Rice People
The DVD cover.
ដឹកនាំដោយប៉ាន់ រិទ្ធី
ផលិតដោយJacques Bidou
Pierre-Alain Meier
សរសេរដោយShahnon Ahmad (novel)
Ève Deboise
Rithy Panh
តួសម្ដែងPeng Phan
Mom Soth
Chhim Naline
តន្ត្រីដោយJean-Claude Brisson
Marc Marder
បច្ចេកទេសថតJacques Bouquin
កាត់តដោយAndrée Davanture
Marie-Christine Rougerie
ចែកចាយដោយFacets Video
ពេលចេញផ្សាយMay 1994 (France)
September 15, 1994 (Canada)
June 9, 1995 (UK)
រយៈពេល (នាទី)១២៥នាទី
ប្រទេសកម្ពុជា
ភាសាភាសាខ្មែរ

The film premiered in the main competition at the 1994 Cannes Film Festival and was submitted to the 67th Academy Awards, the first time a Cambodian film had been submitted as a possible nominee for Best Foreign Language Film.

សាច់រឿង កែប្រែ

In Cambodia, where families were torn apart in the communist Khmer Rouge's genocidal bid to transform the country into an agrarian utopia, it is ironic that people have lost touch with the land. For a generation of children, the rice comes not from the ground, but from a sack, offloaded from the back of a United Nations relief truck.

So it is in these uncertain times, that a Cambodian family is attempting to grow rice. The father, Pouev, is concerned that the family's plot of land is shrinking, and he might not be able to grow a big enough crop.

The mother, Om, is worried for her husband, and her worst fears are confirmed when Poeuv steps on a poisonous thorn, and then, after a protracted period of being bedridden, dies of infection.

Om is unable to handle the pressure of being the head of the family, nor does she have the strength to tend to the rice fields. She turns to alcohol and gambling and is eventually locked up for her mental illness.

Responsibility for bringing in the crop and raising her six sisters falls on the oldest girl, Sakha.

តួសម្ដែង កែប្រែ

  • ផាន់ ប៉េង ដើរតួជា អូន
  • Mom Soth ដើរតួជា ពៅ
  • Chhim Naline ដើរតួជា សុខា
  • Va Simorn ដើរតួជា សុខឿន
  • Sophy Sodany ដើរតួជា សុខុម
  • Muong Danyda ដើរតួជា សុផុន
  • Pen Sopheary ដើរតួជា សុភឿន
  • Proum Mary ដើរតួជា សុផាត
  • Sam Kourour ដើរតួជា សុភាព

ការចេញផ្សាយ កែប្រែ

Rice People premiered at the 1994 Cannes Film Festival in the main competition for the Palme d'Or,[១] a prize that went to Pulp Fiction. The film had its North American premiere at the Toronto International Film Festival.

The film was submitted to the 67th Academy Awards as a possible nominee for Best Foreign Language Film, the first time a Cambodian film had been submitted to the Academy Awards.

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. "Rithy Panh". Cannes Film Festival. Archived from the original on 2007-09-29. Retrieved 2007-07-13.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ កែប្រែ