១៤០ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៣៩ និងពីក្រោយលេខ១៤១

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ