១៤៧ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៦ និងពីក្រោយលេខ១៤៨

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ