១៤៨ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៧ និងពីក្រោយលេខ១៤៩

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ

  • 1/148 = 0.00675