៧ មករា

កាលបរិច្ឆេទ

៧ មករា ជាថ្ងៃទីប្រាំពីរនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនគ្រីកូរី។ មាន ៣៥៨ ថ្ងៃដែលនៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំនោះ (៣៥៩ ក្នុងឆ្នាំបង្គ្រប់)។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកែប្រែ

ថ្ងៃខួបកំណើតកែប្រែ

ថ្ងៃ​មរណភាពកែប្រែ