1.ស្រុក ក្រគរ 2.ស្រុក បាកាន 3.ស្រុក កណ្ដៀង 4.ស្រុក ភ្នំក្រវាញ 5.ស្រុក វាលវែង 6.ស្រុក តាលោសែនជ័យ