វិគីភីឌា:លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃលុបជាបន្ទាន់

Green check.svg ទំព័រនេះកត់ត្រានូវឯកសារអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាផ្លូវការនៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ វាជាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបគប្បីគោរពតាម។ នៅពេលកែប្រែទំព័រនេះ សូមឲ្យច្បាស់ថាកំណែរបស់អ្នកមានលក្ខណៈស្របតាម consensus។ បើមានចម្ងល់ឬមិនច្បាស់ សូមពិភាក្សាជាមុនសិននៅទំព័រពិភាក្សា
ផ្លូវកាត់s:
WP:CSD
WP:SD
WP:SPEEDY

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃលុបជាបន្ទាន់៖ ក្នុងករណីដែលអ្នកអភិបាល ឃើញទំព័រ ឬរូបភាព រួមទាំង មេឌាផង ស្ថិតនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម អាចសំរេចលុបចោល ដោយ មិនចាំបាច់មាន ការពិភាក្សាឡើយ។ សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជា អ្នកអភិបាល (Sysop) អាចស្នើសុំលុប ឬសរសេរនៅលើទំព័រនោះ ដោយចំលង {{លុបជាបន្ទាន់|មូលហេតុ}} យកទៅដាក់ក្នុងទំព័រនោះ រួចលុបពាក្យថាមូលហេតុ ចេញ នឹងជំនួសដោយ ហេតុផលដែលត្រូវលុប។


លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកែប្រែ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូទៅកែប្រែ

អត្ថបទកែប្រែ

អត្ថបទកែប្រែ