កាន់ជិ (ជប៉ុនLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found.; អង់គ្លេសKanji) គឺជាប្រភេទតួរអក្សរដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅ នៅប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសចិន

សំលេងអានកែប្រែ

ខាន់ជិ

漢字(かんじ)