កាន់ជិ (ជប៉ុន漢字、かんじ; អង់គ្លេសKanji) គឺជាប្រភេទតួរអក្សរដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅ នៅប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសចិន

សំលេងអានកែប្រែ

ខាន់ជិ

漢字(かんじ)