បញ្ហាអត្ថបទស្ទួនអត្ថន័យ និង ចំណងជើងកែប្រែ

អត្ថបទខ្មែរទី២ វាជាអត្ថបទស្ទួនអត្ថន័យ នឹង កម្ពុជា និង ចំណងជើង ខ្មែរ។ (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:១៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC))។[]

ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​ហើយ។ ខ្ញុំ​នឹង​ដក​ចេញ​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ស្ទួន​គ្នា។ ប្រសិន​បើ ទេពី ចង់បង្កើត​អត្ថបទ​សាក​ល្បង​នោះ អាច​ចូល​ទៅ​បង្កើត​នៅ អ្នកប្រើប្រាស់:ថៃ_ទេពី/ប្រអប់ខ្សាច់ ។ អរគុណ។ (ទេព សុវិចិត្រ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:៥១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)[]
អរគុណ វិចិត្រ។​ ខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ ប្រអប់ខ្សាច់ របស់ ខ្ញុំ។(ថៃ​ ទេពី (​ការពិភាក្សា)