កុំផ្លិចឆ្លាស់

ក្នុងគណិតវិទ្យាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយការប្តូរសញ្ញានៃផ្នែកនិម្មិត។

ធរណីមាត្រនៃ និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

និយមន័យកែប្រែ

ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច , ដែលa និងb ជាចំនួនពិត គេបាន   ។ ហើយ   អានថា   បារ។

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រក្សាតម្លៃស្មើនឹងចំនួនកុំផ្លិចរបស់វា មិនផ្លាស់ប្តូរទេ ( ) ។

 

ដូច្នេះកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច

 

(ដែល  និង  ជាចំនួនពិត)គឺ

 

ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ត្រូវបានគេតាងដោយ   ​ឬ  

ឧទាហរណ៍

  •  
  •  
  •  

ជាទូទៅគេគិតពីចំនួនកុំផ្លិចជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចជាមួយប្រព័ន្ធកូអរដោនេដេកាត។ អ័ក្សអាប់ស៊ីស តំណាងឲ្យផ្នែកពិត និងអ័ក្សអរដោនេ  ផ្នែកនិម្មិតដែលរួមមានឯកតានិម្មិត  

ក្នុងទម្រង់ប៉ូលែរចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ   គឺ  ។ រូបមន្តនេះត្រូវបានផ្ទៀតផ្ទាត់ដោយរូបមន្តអឺលែរ។ ចំនែកឯក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រវិញ បើ   នោះផ្នែកពិតនៃ  គឺ  

ជាទូទៅបើ   គេបាន៖

  •  
  •  
  •  

លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់កែប្រែ

គេមានគ្រប់ចំនួនកុំផ្លិច  និង 

ក)     
ខ)     
គ)     
ឃ)      បើ   មិនសូន្យ
ង)      ប្រសិនបើ ជាចំនួនពិតសុទ្ធ
ច)      គ្រប់ចំនួនគត់រឺឡាទីប  
ឆ)     
ជ)     
ឈ)      បើ   មិនសូន្យ
ញ)     
ដ)     
ឋ)     
ឌ)     
ឍ)     
ណ)