រាជធានីកោះកេរ្ដិ៍ ជារាជធានីសម័យមហានគរ។ ដែលមានទីតាំងនៅត្រង់ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍

ព្រះរាជាគ្រងរាជ្យ

កែប្រែ