គីមីអសរីរាង្គ

គីមីអសរីរាង្គ (អង់គ្លេសinorganic chemistry) គឺជាផ្នែកមួយនៃគីមីវិទ្យាដែលសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រតិកម្ម​គីមីរបស់សមាសធាតុអសរីរាង្គ

ឯកសារយោងកែប្រែ