គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច​ជាធាតុគ្រឺះប្រើក្នុងសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិច។ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច​មានជើងធ្វើពីសំណឬលោហៈ ចំនួនលើសពី២។ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចអាច​ផ្គុំគ្នាបង្កើតជាសៀគ្វី​ដោយផ្សាភ្ជាប់ទៅលើបន្ទះសៀគ្វីព្រីន

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ

ប្រភេទកែប្រែ

គេអាចចែកប្រភេទគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចជា៣ក្រុមធំៗដូចតទៅ៖

គ្រឿងសកម្មកែប្រែ

គ្រឿងអកម្មកែប្រែ

គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំកែប្រែ